wrapper

Sprache auswählen:

  

Džemat Ikre - Minhen

Historijat, principi, ciljevi i aktivnosti

 

 

Sadržaj 

Historijat i razvoj 2

Broj članova. 2

Pokazatelji budućeg priraštaja novih članova. 3

Članstvo u Islamsku zajednicu. 5

Društveno korisno udruženje. 5

Organizacija džemata. 5

Principi i ciljevi 7

Principi 7

Ciljevi 7

Aktivnosti 8

Dnevni namazi 8

Halka Kur'ana. 8

Džuma namaz 8

Omladinsko druženje. 8

Predavanje. 9

Mekteb za školsku djecu. 9

Mali mekteb. 9

Sportske aktivnosti 10

Nogomet 10

Borilačke vještine. 10

Davanje krvi 10

Humanitarne aktivnosti 10

Rad sa izbjeglicama. 11

Ukratko. 12

  

Historijat i razvoj

 

         Džemat Ikre je osnovan u Minhenu 28.03.2004. godine kao rezultat organizovanja muslimanskih porodica, koji su težili ka ozbiljnom i kvalitetnom pristupu islamu. Nakon osnivanja džemata iznajmljene su prostorije u kojima i danas džemat obavlja svoje aktivnosti.

 

Broj članova

 

         U početku (2004. godine) je džemat brojao oko 40 članova. Do 2010. godine bilježi se postepen porast prosječno oko 9, od 2010. do 2014. godine prosječno 21 članova godišnje, dok je u 2015. i 2016. godini zabilježen porast za čak 70 članova godišnje. Danas džemat broji preko 200 članova.


 

Članstvo u Islamsku zajednicu

 

         Od samog osnivanja džemat je na planu primanja u Islamsku zajednicu Bošnjaka u Njemačkoj (IGBD) činio sve što se u tadašnjim okolnostima moglo činiti kako bi džemat funkcionisao po pravilima pomenute islamske zajednice. Prva aplikacija za primanje džemata Ikre kao ravnopravnog člana Islamske zajednice Bošnjaka u Njemačkoj podnesena je 2006. godine. Nakon podnesene prijave džemat dobiva status "Džemata u osnivanju" (2009. godina). Proces oko primanja u Islamsku zajednicu Bošnjaka u Njemačkoj se završava u martu 2014. godine gdje najzad džemat biva primljen. Stoga je trenutno džemat Ikre iz Minhena ponosni i ravnopravni član svoje krovne vjerske zajednice, te u njemu vrijede i poštuju se pravila koja ova vjerska zajednica nalaže.

 

Društveno korisno udruženje

 

         Nakon rada dugog 10 godina, koji je, kako po islamskim tako i po sveopće prihvaćenim društveno mjerilima, bio koristan po društvo u kojem je djelovao, džemat dobija u julu 2014. godine od strane državne instutucije države Njemačke zadužene za ovu oblast i oficijelnu potvrdu za svoj društveno korisni rad. Dakle trenutno se ovaj džemat u oficijelnim državnim dokumentima smatra i slovi kao organizacija koja koristi cijelom društvu.

 

Organizacija džemata

 

         Kao jedna naizgled ne velika organizacija, džemat posjeduje jako dobro razvijenu organizacionu ljudsku šemu djelovanja gdje su svim učesnicima pridružene određene uloge tj. dužnosti koje im prema njihovim ličnim sposobnostima i afinitetima odgovaraju.

Određena vrsta hijerarhije je definisana na svim nivoima kako bi što manje dolazilo do nesuglasica po bilo kojem pitanju, a na vrhu organizacije se nalazi džematski odbor na čelu sa svojim predsjednikom i imamom. Također su formirani timovi ljudi koji djeluju u svrhu rješavanja svih problema i pitanja u njima određenim oblastima.


Dijagram 4 - Organizaciona šema džemata

Principi i ciljevi

 

Principi

 

      ·         Kur'an i sunnet - Principi djelovanja džemata se oduvijek zasnivaju prvenstveno na Kur'anu i sunnetu poslanika Muhammeda s.a.w.s., te se na ovakav način nastoje sprovesti sve aktivnosti koje se odvijaju ili planiraju u džematu.

      ·         Kvalitetna predavanja - Kako od strane imama tako i od spoljnih gostiju koji su smjerano dovođeni sa ciljem oplemenjivanja ljudi kroz znanje i odgoj, nastoji se održati i unaprijediti razvoj pojedinaca u duhovnom smislu kroz  kvalitetna predavanja.

      ·         Bratstvo - Zbog davanja akcenta na bratstvo i ljubav među džematlijama džemat je nadaleko poznat po lijepom gostoprimstvu i lijepoj atmosferi koja vlada u njemu i zrači van njega.

      ·         Dobra organizovanost - Kroz kvalitetnu organizaciju rada postiže se lakši, kvalitetniji i reprezentativniji rad, te se ostavlja prostora ka lakšem proširenju i unaprjeđenju svih aktivnosti.

      ·         Požrtvovanost - Bez spremnosti na rad i požrtvovanost na Allahovom putu mnogi, ili ni jedan cilj na ovom putu ne bi bilo moguće postignuti, tako da se implementacija ovog principa mora i prožima se kroz sve zacrtane ciljeve.

 

Ciljevi

 

      ·         Edukacija - Suštinska edukacija ljudi svih uzrasta u islamskom duhu i pokornosti uzvišenom Allahu dž.š je jedan od osnovnih ciljeva džemata. To se naravno postiže kroz raznorazna predavanja, seminare, mektebsku i predmektebsku nastavu, zajedničke iftare, kao i kroz razne izlete i druženja.

      ·         Zdravo društvo - Takvim pristupom nastoji se izgraditi zdrave jedinke koje dalje čine zdrave porodice i naposlijetku jedno zdravo islamsko društvo od kojeg svi mogu imati koristi.

      ·         Ljubav - Zbližavanjem porodica kroz pomenute aktivnosti rađa se i održava bratska ljubav u Islamu i u ime Allaha dž.š., te se učvršćava džemat kao skup takvih porodica.

      ·         Identitet - Nadalje se njeguje još jedan, posebno u inostranstvu bitan faktor, a to je očuvanje, kako islamskog tako i nacionalnog, tj. bošnjačkog identiteta.

      ·         Javnost - Rezultat svih ovih navedenih djelovanja je prikazivanje u javosti jedne realne slike o Islamu i muslimanima kako bi se opovrgnuli neistiniti stereotipi koje mnogi mediji i pojedinci nastoje da kreiraju kako bi oljagali one koje slijede ovu čistu vjeru.

      ·         Integracija - Još jedan korak ka otvaranju novih mogućnosti djelovanja u javnom sektoru je i integracija u društvo u kojem džemat djeluje. Tako je džemat svojim članstvom uključen u krovnu organizaciju "Islamska zajednica Bošnjaka u Njemačkoj" te je uključen u rad organizacije koja predstavlja sve muslimane grada Minhena - "Muslimrat" gdje je jedan od rukovodećih članova ove organizacije ujedno i u rukovodstvu džemata Ikre.

Aktivnosti

 

         Mnogobrojne redovne i ustrajne aktivnosti na raznim područjima djelovanja pokazuju raznoliku angažiranost džemata. Aktivnosti se mogu podijeliti iz ugla učestalosti njihovog ponavljanja na: dnevne, sedmične i godišnje. Većina godišnjih aktivnosti se ponavlja po nekoliko puta u godini. Na osnovu vrste, aktivnosti koje džemat direktno ili indirektno vodi, se mogu podijeliti na: vjerske, sportske, društveno korisne i humanitarne.

 

Dnevni namazi

 

         Od prvih i osnovnih vjerskih akrtivnosti je obavljanje svih 5 dnevnih namaza u džematu.

 

Halka Kur'ana

        

         Svake sedmice se održava halka Kur'ana časnog gdje se uči Kur'ansko pismo, tedžvidska pravila, kao i hifz. Jedan termin je rezervisan za muškarce, a drugi posebno za žene.

 

Džuma namaz

 

         Petkom se u terminu, koji je poznat u cijelom gradu Minhenu, održavaju džume na kojima se jedva još nađe poneko slobodno mjesto.

 

Omladinsko druženje

 

         Krajem svake radne sedmice se organizuje jedno omladinsko druženje na kojem se omladina poučava i odgaja u duhu Islama

 

Predavanje

 

         Predavanja zauzimaju posebno mjesto u džamijskim aktivnostima jer ona igraju veliku ulogu u odgoju svih zrelijih članova. Svake sedmice se održava po jedno predavanje posebno za muškarce i drugo posebno za žene. Za vrijeme predavanja za žene, muškarci bivaju zaduženi da čuvaju svoju djecu kako bi njihove žene maksimalno iskoristile predavanje.

 

Mekteb za školsku djecu

 

         Jednom sedmično se održava mektebska pouka za djecu školskog uzrasta. Ovoj je  aktivnosti također pružena velika pažnja jer se odnosi na odgoj i islamsko obučavanje budućeg naraštaja. O ovoj činjenici govori i to da se o mektebskoj pouci brine cijeli tim ženskih i muških mualima. Polaznici mekteba su organizovani u nekoliko grupa po starosti i visini znanja kako bi se omogućio što bolji kvalitet nastave. Jedan od uspjeha džemata koji govori i o kvaliteti i istrajnosti rada sa djecom je i dva osvojena prva mjesta u učenju Kur'ana  i jedno u teoriji na takmičenju održanom 2015. godine na nivou Njemačke.

 

Mali mekteb

 

         Kako djeca koja zbog starosne dobi nisu u mogućnosti da pomno prate nastavu bez da se igraju, osmišljen je i mali mekteb koji je namjenjen djeci predškolskog uzrasta. Ova aktivnost nosi sa sobom mnogobrojne koristi i veliki razvojni potencijal. Jedna od koristi je da mekteb za školsku djecu dobiva na kvaliteti jer mala djeca neće ometati nastavu, a sa druge strane maloj djeci je prilagođena nastava tako da oni uče na svom nivou i samim tim se pripremaju za nastavu u "velikom" mektebu. O malom mektebu se brinu dvije veoma stručne i posvećene mualime.

 

Sportske aktivnosti

 

         U širokom spektru aktivnosti džemata našle su svoje mjesto i sportske aktivnosti. Trenutno je u programu nogometni sedmični termin i trening borilačkih vještina za predmektebsku i mektebsku djecu.

 

Nogomet

         Jednom u sedmici se održava rekreativni fudbalski termin na kojem su dobrodošli svi simpatizeri i članovi džemata, a džemat se također rado odaziva i na razne fudbalske turnire na koje biva pozvan.

 

Borilačke vještine

         Za predmektebsku i mektebsku djecu se održavaju treninzi vještine Kung Fu vrste Wu-Shu (samoodbrana). Treninzi se održavaju dva puta u sedmici.

 

Davanje krvi

 

          Još jedna od društveno korisnih aktivnosti koje se organizuju i implementiraju u okviru ustrajnog djelovanja džemata Ikre. Akcija je pokrenuta pod nazivom "Jedna kap može promijeniti sve" i motom "Pomoć drugima naša je obaveza", a podstaknuta riječima uzvišenog Allaha dž.š.: "...a ako neko bude uzrok da se nečiji život sačuva, - kao da je svim ljudima život sačuvao."(Al-Maida, 32. ajet) .  Članovi džemata koriste ovu priliku za  stjecanje jednog velikog dobrog djela, pokazuju da suosjećaju sa svima onima kojima je nažalost njihova krv prijeko potrebna kako bi i dalje normalno živjeli i funkcionisali.   

 

Humanitarne aktivnosti

 

         Na humanitarnom polju džemat je do sada napravio mnogo uspjeha, te je izgradio i sopstveni sistem funkcionisanja po ovom pitanju. Što se tiče dosadašnjih humanitarnih akcija može se pohvaliti izgradnjom bunara u Africi koji nosi danas ime ovog džemata, višestruka pomoć povratnicima i socijalno ugroženim porodicama u Bosni i Hercegovini, kao i pomoći kod skupljanja sredstava za liječenje onih koji to sebi nisu u stanju priuštiti. Socijalni fond džemata je jedan u nizu organizovanih skupina koje djeluju zbog ostvarenja svoga cilja, koji je u ovom slučaju briga o humanitarnim aktivnostima. Ovaj sopstveni sistem služi za organizovano upravljanje ovim segmentom, a za njega su zaduženi ljudi koji su vični humanitarnom radu.

 

Rad sa izbjeglicama

 

         Nažalost, nakon nemilih događanju u islamskom svijetu veliki broj izbjeglica islamske vjeroispovjesti traži spas u Njemačkoj. Među njima se nalazi i određeni broj djece koja su izgubila jednog ili oba roditelja, a o kojima se u vjerskom smislu malo ko ili niko brine. Ovdje je džemat prepoznao priliku za svoje djelovanje i uključio se kroz razne aktivnosti u brigu o ovim izbjeglicama. Aktivnosti vezane za ovaj segment su: sakupljanje raznih vidova pomoći (odjeća, hrana, novac), obilazak zbog druženja i zbližavanja, organizovanje iftara za vrijeme ramazana, itd...

 

Ukratko

 

Džemat Ikre iz Minhena:

ü  postoji još od 2004. godine 

ü  očuvanje islamskog i bošnjačkog identiteta Bošnjaka koji su izvan svoje domovine je njegov primarni cilj

ü mjesto gdje se održavaju redovne aktivnosti koje su islamskog, socijalnog i odgojnog karaktera

ü  posjeduje veoma dobru interakciju i odnose kako sa drugim džematima i zajednicama, tako i sa  zvaničnim institucijama grada Minhena

ü  krasi ga ravnopravno članstvo u krovnoj organizaciji "Islamska Zajednica Bošnjaka u Njemačkoj" i organizaciji koja objedinjuje muslimanske zajednice grada Minhena "Muslimrat".

 

 

 

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok